"Kształcić tyl­ko umysł człowieka, nie udzielając mu nauk mo­ral­nych, to stwarzać zag­rożenie społeczne"  Theodore Roosevelt

ZS59 ZS59 ZS59

Materiały od nauczycieli

 1. materiały z geografii
 2. Prezentacja multimedialna z geografii w roku szkolnym 2019/2020 w klasie 2B LO - jest pracą obowiązkową - na wybrany przez ucznia temat. Każdy uczeń może ją przesłać mailem (arkadiusz.filipek.af@gmail.com).
 • Prezentację za sem. I, należy oddać do 31 grudnia 2019r.
 • Prezentację za sem. II należy oddać do 31 maja 2020r.

3. Przykładowe tematy prac z geografii w roku szkolnym 2019/2020:

 • - Potencjał rekreacyjny różnych kategorii terenów zieleni miejskiej.
 • - Strategia zarządzania ochroną przyrody w krajobrazie miejskim [na przykładzie wybranego, dostępnego rezerwatu miejskiego].
 • - Funkcje terenów zieleni w przestrzeni miejskiej [na przykładzie dowolnie wybranych terenów zieleni].
 • - Potencjał przyrodniczy różnych kategorii terenów biologicznie czynnych w mieście i jego wpływ na kształtowanie ładu przestrzennego.
 • - Ocena wdrożenia zasady rozwoju zrównoważonego w koncepcjach rozwoju gospodarczego wybranych gmin [na podstawie środowiskowych wskaźników rozwoju zrównoważonego w odniesieniu do wybranych gmin wiejskich, wiejsko-miejskich, miejskich, gmin o dużym udziale obszarów chronionych itp.].
 • - Problemy zagospodarowania stref ochronnych parków narodowych [na wybranym przykładzie].
 • - Potencjał przyrodniczy wybranej gminy i jego wpływ na kierunki zagospodarowania przestrzennego [na wybranym przykładzie].
 • - Turystyczne zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej, jako szansa aktywizacji obszarów wiejskich [na przykładzie wybranej gminy].
 • - Walory wizualne krajobrazu wybranej gminy i ich wpływ na kierunki zagospodarowania przestrzennego [na wybranym przykładzie].
 • - Analiza skuteczności procedury oceny oddziaływania na środowisko w wybranych inwestycjach np. drogowych [na wybranym przykładzie

4. Każdy uczeń może również jako pracę dodatkową z geografii wykonać makietę (dwie w semestrze) - link do makiet KLIKNIJ

Materiały z geografii od nauczyciela - Arkadiusz Filipek